Forside /  Vårt ansvar

Vårt ansvar

Som selskap er Feel del av en sammensatt og global verdikjede med plassering av høyt antall varer fra ulike leverandører i året. Dette gjør at vi har en plikt å vise og utøve ansvar i en større sammenheng enn kun internt. 

Vi har en sterk bevissthet på at vi internt og eksternt (leverandører og andre forretningsforbindelser) viser respekt for mennesker og miljø. Vi følger retningslinjer som er innarbeidet i vår arbeidskultur for å ivareta dette ansvaret.

På denne siden vil vi redegjøre for våre holdninger og arbeid med samfunnsansvar, samt bærekraftig utvikling. Fns 17 bærekraftsmål ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, og som interiørkjede er det flere av disse måla og prinsipper vi har spesielt fokus på.

Les mer om

I Feel ønsker vi å tilby produkter som er produsert på en ordentlig måte. For oss betyr dette at vi har en verdikjede som ivaretar menneske- og arbeidsrettigheter og miljø, og hvor korrupsjon ikke finner sted. En viktig del av hvordan vi jobber for å sikre denne ansvarligheten er vårt rammeverk for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. 

Som heleid datterselskap av Dalema følger Feel Dalema Gruppen sin overordnede veileder for aktsomhetsvurderinger ved innkjøp og produksjon av egne merkevarer. Dette rammeverket er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Vår tilnærming

Det er et krav idag at alle større selskaper skal vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneske- og arbeidsrettigheter som følge av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser. Prosessen med å identifisere denne negative påvirkningen og gjøre prioriteringer basert på alvorlighetsgrad og påvirkningsmulighet kalles for aktsomhetsvurderinger. 

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger er forankret hos ledelsen og hos innkjøp, med en tydelig ansvarsfordeling. Vi har utarbeidet spilleregler for hvordan vi i Feel skal jobbe for en ansvarlig forretningspraksis. Våre etiske retningslinjer for leverandører, som utgjør en del av våre innkjøpsavtaler, setter klare føringer for hvordan leverandører skal oppføre seg. Vi har også etablerte rutiner for vurdering og godkjennelse av leverandører. Dette hjelper oss med å styre risikoen og er med på å sikre at vi kun samarbeider med leverandører som oppfyller våre krav. 

Vi har en leverandørstyringsplattform som gir oss fullstendig og risikoklassifisert oversikt over vår leverandørkjede. Dette gjør det lettere for oss å rette innsats der hvor risiko er størst og iverksette tiltak som reflekterer de utfordringene vi faktisk står overfor i hvert enkelt tilfelle. Data henter vi blant annet fra leverandørenes egenbesvarelse av våre spørreskjemaer, rapporter fra revisjoner utført av Opal, innsikt fra tredjepartsrevisjoner og kjente risikoindekser. Vår leverandørstyringsplattform er også tilgjengelig for våre leverandører slik at leverandørene selv kan få innsikt og jobbe med forbedringer i sin drift. 

Det juridiske navnet til Feel er Rustika AS. Den første Feel butikken ble åpnet på Bryne i 1992. Feel er en norsk interiørkjede som idag består av 42* egeneide butikker rundt om i Norge (se butikkeoversikt her) og én nettbutikk. Lageret til nettbutikken ligger på Jevnaker i Viken fylke. Hovedkontoret ligger på Bryne i Rogaland fylke, og håndterer alt fra innkjøp, produktutvikling, kommunikasjon, markedsføring, grafisk design, kundeservice og mye mer. Det er stor grad av åpenhet og samarbeid avdelingene imellom. På hovedkontoret finner du daglig leder Christoffer Martinsen og andre medlemmer av ledelsen. De overordnede beslutningene tas i ledergruppen. 

Feel har over 300* ansatte. Dette er både faste og midlertidige ansatte. Feel er en del av Dalema Gruppen. Les om Dalema her. 

Feel eier ingen fabrikker, men vi samarbeider med utvalgte uavhengige leverandører (produsenter, agenter og merkevareleverandører) i Asia og EU/EØS. Vi har gjennom vårt søsteselskap Opal East Trading Co., fire produksjonskontorer i våre viktigste markeder: Kina, India, Vietnam og Malaysia. Produksjonskontorene samarbeider tett med vår innkjøpsavdeling i Oslo i utviklingen og produksjonen av nye produkter. Dette samarbeidet er med på å sikre at produktene våre oppfyller våre kvalitetskrav og sammen jobber for å bedre produksjonsforhold der det er nødvendig. Innkjøp fra Europa håndteres direkte fra vårt hovedkontor. 

Tydelige spilleregler

I Feel kjøper vi varer fra fabrikker og leverandører rundt om i verden. Vi har med dette et stort ansvar for å sørge for at våre produksjoner gjennomføres på en ansvarlig måte, både av hensyn til mennesker, samfunn og miljø. I arbeidet med å opptre ansvarlig har vi derfor utarbeidet retningslinjer for produksjon og innkjøp som alle tilknyttet ledergruppe, innkjøp og marked skal kjenne til og jobbe etter. 

For å tydeliggjøre våre holdninger overfor partene i leverandørkjeden, har vi også etiske retningslinjer som alle våre samarbeidspartnere skal signere og følge. Feel følger konsernets retningslinjer for etisk handel, og utgjør en del av våre innkjøpsavtaler med leverandørene. Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anarkjent FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal høyeste standard gjelder. Se her for etiske retningslinjer for leverandører.

*Tall juni2022. 

Info om produkt

Klima og miljø

Åpenhetsloven er en lov som trer i kraft 1 juli 2022. Lovens formål er todelt:

  • Fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • Sikre allmennheten tilgang til informasjon om disse forholdene, og arbeidet virksomhetene gjør for å sikre dette.

Loven gjelder for større virksomheter som etter regnskapsloven plikter å utarbeide årsberetning. En kan være omfattet av loven selv om en ikke treffer på disse punktene i regnskapsloven. 

Et av punktene i loven er plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger, §4.

Det er etter denne loven et konkret krav om informasjon om hvordan selskaper regelmessig håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Loven gir selskaper plikt til å svare på skriftlige henvendelser ang slike forhold. 

Hva gjør Feel for å forankre åpenhetsloven? 

I første omgang er det å foranke ansvarlighet i styret, og derfra vedta en plan for hvordan utføre, samt hvordan omfatte leverandørkjeder og forretningsforbindelser.
Retningslinjer og bedriftskultur: Vi følger overordnet Dalema AS retningslinjer for hvordan jobbe med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som oppdaterer sine retningslinjer etter behov. Vi har også våre egenformulerte retningslinjer utledet fra Dalemagruppens. Alle retningslinjene skal kommuniseres internt og bli/være en del av bedriftskulturen.
System for håndtering av informasjonsplikten: Vi skal utarbeide en god rutine for skriftlige henvendelser hva gjelder informasjonsplikten, og gi skriftlig svar etter lovens §7. 
Kartlegging: Fortsette å jobber med kartlegging av alle leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser.
Risikoanalyse: Etter hvert som kartleggingen er utført, vil vi fortsette å gjennomgå analyse av risikoen for brudd på anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter, både internt, i leverandørkjedene samt øvrige forbindelser.
Info på nettside: Oppdatere informasjon på vår nettside hva gjelder vårt ansvar. 

Åpenhetsloven §6 gir alle rett til informasjonEnhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter § 4. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr. 

Send henvendelse til nettbutikk@webimg.blob.core.windows.net/feel så svarer vi etter åpenhetlovens §7. 

Top