Forside /  Våre retningslinjer - ansvar

Retningslinjer Feel

Feel ønsker å bidra i riktig retning hva gjelder etisk riktig forretningspraksis i hele verdikjeden vår, internt og eksternt. Vi har derfor utledet flere spilleregler vi ønsker å forholde oss til. Disse er utledet i stor grad fra vår eier Dalema Gruppens etiske retningslinjer for forsvarlig forretningspraksisAlle retningslinjene er også utledet fra hovedprinsippene om å "Unngå skade" og "Ansvarlig tilnærming". Våre retningslinjer for ansvarlig produksjon, innkjøp og generell forretningspraksis: 

 • Aktsomhetsvurderinger
  Feel skal ha en kontinuerlig prosess internt og ut i verdikjeden med leverandører og andre forretningsforbindelser for å kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan vi håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet. Hvis vi avdekker noen risikoområder, skal vi gjøre det vi kan/bidra for å forhindre/endre dette i riktig retning. Avdekkes spesifikke negative konsekvenser, skal vi gjøre opp eller bidra til at den ansvarlige gjør opp for seg. Våre aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres i tråd med Dalema sine retningslinjer. Vurderingene hos oss er kontinuerlige, mottakelige for innspill og alltid i utvikling.

 • Menneskerettigheter
  FNs menneskerettigheter skal vernes om i Feels interne drift og ut i verdikjeden via innkjøp/produksjon. Prinsippet er at dette er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning, nasjonalitet eller hvor i verden de bor. Selv om dette mange ganger er selvsagte rettigheter, kan det likevel oppstå problemstilinger som gjør at prinsippene er viktige å verne om og vurdere kontinuerlig at blir fulgt. I vår drift og eksterne verdikjede kan det oppstå problemstillinger/situasjoner knytta til blant annet, diskriminering/mangfold/inkludering, arbeidstakerrettigheter og arbeidsforhold. Dette er vi bevisste på og det er et viktig prinsipp for Feel at prinsippene skal være forankret i hele vår verdikjede og i avgjørelser vi skal ta i vår drift. 
 • Leverandørkjede
  Feel ønsker i stor grad langvarige leverandørforbindelser preget av gjensidig respekt, god kommunikasjon og generelt godt samarbeid. Leverandør må vise vilje og evne til å oppfylle et minstekrav til god forretningsskikk og produktkvalitet:
  - Leverandør må lese, forstå og forplikte seg til våre overordnede etiske retningslinjer Code of Conduct.
  - Leverandør må ved forespørsel fra Feel kunne redegjøre for hvordan egne og evt underleverandørers holdninger og handlinger oppfyller Feels forventninger og krav. 
  - Leverandør skal fylle ut spørreskjema og registreres i vår leverandørplattform for å avdekke evt risiko/negative konsekvenser.
  - Leverandør bør vise vilje og evne til endring, hvis Feel avdekker risiko/negative konsekvenser. Ingen er perfekte eller feilfrie, men vilje/handling til endring i positiv retning er avgjørende. 
  - Hvis leverandør har risikoflagg etter vurdering, skal vi vurdere alvorlighetsgrad av disse, samt om de kan påvirkes i riktig retning eller om vi må avvise samarbeidet. 
  - Leverandør skal ved forespørsel fremlegge vareprøve og tilhørende dokumentasjon på produkt, som inneholder info om krav vi stiller til produktet. 
  - Leverandører med produksjonsenheter i risikoland (amfori klassifisert) skal disse ha en gyldig 3.partsrevisjon i amfori BSCI. Alternativt kan en gyldig SMETA 4-pillar revisjon med tilfredsstillende resultat, SA 8000 eller en 2.partsrevisjon utført av Dalema gruppens innkjøpskontor Opal East Trading godtas. Det er ønskelig at alle leverandører til Feel er sertifisert i henhold til ISO 14001 eller andre miljøstandarder, og ISO 9001 eller andre kvalitet-/produkttrygghetsstandarder, men dette er ikke et absolutt krav. 

 • Innkjøp
  Henger sammen med Leverandørkjede-punkt. Innkjøper skal ha fokus på at våre krav til leverandører og produkt skal blir fulgt/etterlevd, og forplikte seg til retningslinjene som ligger i Leverandørkjede-punktet. Feels krav til Leverandørkjeden må være Innkjøpers overordnede fokus ved godkjennelse av samarbeid med leverandør. 
 • Antikorrupsjon
  Feel, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

 • Boikott
  Feel, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå forretningsforbindelser som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

 • Miljø
  Feel jobber kontinuerlig med å vurdere, forebygge, håndtere og redusere miljøbelastningen av egen intern drift og eksternt via innkjøp. 

 • Skjema for intern varsling av kritikkverdige forhold
  Kritikkverdige forhold er handlinger i strid med lov, virksomhetens etiske retningslinjer eller etiske standarder det er bred tilslutning til i samfunnet. Trakassering, diskriminering og feil og mangler som kan føre til fare for liv og helse har arbeidstaker plikt til å melde fra om som en del av medvirkningsplikt etter arbeidsmiljøloven §2-3.

 • Arbeidsmiljøutvalg internt 
  Arbeidsmiljøutvalget er besluttende og rådgivende, og skal medvirke til at bedriften følger arbeidsmiljølovgivningen.

 • Verneombud internt i Feel
  Skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljølovens §26. Verneombudet har rett til å bruke den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på en forsvarlig måte. (Arbeidsmiljøloven §6-2).

 

Top